Βόρεια Εύβοια: Ίδρυση Πρότυπης Δασικής Κοιν.Σ.Επ. Β. Εύβοιας «ΑΕΙΦΟΡΙΑ»

by Diazoma Association

 • 40.000,00

  Funding Goal
 • 0,00

  Funds Raised
 • 0

  Days to go
 • Target Goal

  Campaign End Method
Raised Percent :
0%
Minimum amount is € Maximum amount is € Put a valid number

Diazoma Association

4 Campaigns | 0 Loved campaigns

See full bio

Description of Action

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας προτείνεται η υλοποίηση του έργου «Οικονομία του Δάσους – Προστασία και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών δασών, με διακριτικό τίτλο: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ». Σκοπός του εν λόγω έργου είναι να αποτελέσει ένα πρότυπο εγχείρημα μετάβασης σε μια καινοτόμο αειφορική οικονομία και αξιοποίηση του δάσους, συνδυάζοντας τις ανάγκες για βιώσιμη δασική παραγωγή και την κατανάλωση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών, διασφαλίζοντας παράλληλα τόσο την περιβαλλοντική προστασία και την αξιοποίηση των πόρων του δάσους, όσο και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει δύο (2) Υποέργα:

 • Υποέργο 1: Προκαταρκτικές ενέργειες για την ίδρυση Πρότυπης Δασικής Κοιν.Σ.Επ. Βόρειας Εύβοιας / Διακριτικός τίτλος «ΑΕΙΦΟΡΙΑ».
 • Υποέργο 2: Προστασία ελληνικών δασών και αξιοποίηση δασικών προϊόντων.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης καμπάνιας αποτελεί το Υποέργο 1 που αφορά στην  ίδρυση δασικής Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Ν. 4430/2016) με διακριτό τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΙΑ». 

Η Κοιν.Σ.Επ θα αναπτυχθεί με βάση τη φιλοσοφία της Κοινωνικής Οικονομίας, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν: ενεργά μέλη των ρητινοκαλλιεργητών και δασεργατών, εργαζόμενοι του δάσους, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πολίτες της Βόρειας Εύβοιας,  αλλά και λοιποί ενδιαφερόμενοι. Η Κοιν.Σ.Επ. θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες και να παράσχει υπηρεσίες προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης προϊόντων και ευκαιριών του δάσους, τον καθαρισμό και την προστασία του, καθώς και άλλες δραστηριότητες επιχειρηματικού χαρακτήρα, όπως: παραγωγή και διάθεση δασικών προϊόντων, ρητίνης, βιομάζας, βιοκάρβουνου, θήρας, μη ξυλώδη προϊόντα, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, διατήρηση βιοποικιλότητας, προστασία εδάφους, δασική αναψυχή, οικοτουρισμός, πεζοπορικά -ορειβατικά μονοπάτια κ.ά.

Ειδικότερα για την ίδρυση της Δασικής Κοιν.Σ.Επ. Βόρειας Εύβοιας απαιτούνται οι κάτωθι δράσεις:

 • Δράση 1: Σύνταξη καταστατικού και σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. Β. Ευβοίας (ΑΕΙΦΟΡΙΑ). 
 • Δράση 2: Σύνταξη έκθεσης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ίδρυσης της Κοιν.Σ.Επ. Β. Εύβοιας (ΑΕΙΦΟΡΙΑ). Η μελέτη σκοπιμότητας θα περιλαμβάνει την ανάλυση του περιβάλλοντος (οικονομικού, περιβαλλοντικού, τεχνολογικού, θεσμικού, νομικού κ.λπ.) για την προτεινόμενη Κοιν.Σ.Επ., την ανάλυση του ανταγωνισμού, ανάλυση SWOT, τις ωφελούμενες κοινωνικές ομάδες, ανάλυση της αγοράς κ.λπ. για την ίδρυση της Κοιν.Σ.Επ.
 • Δράση 3: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου ίδρυσης της Κοιν.Σ.Επ. Βόρειας Εύβοιας (ΑΕΙΦΟΡΙΑ). Τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις δράσεις 1 και 2 θα ενσωματωθούν σε ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. με ανάλυση της στρατηγικής, την ανάπτυξη του προτεινόμενου επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς επίσης και τη στρατηγική μάρκετινγκ, την τμηματοποίηση της αγοράς των προϊόντων και υπηρεσιών που θα παρέχονται, το marketing mix, τη στρατηγική προβολής και προώθησης των δραστηριοτήτων στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας και ευρύτερα κ.λπ. Έτσι, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο θα οριστικοποιηθούν τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. που θα συμμετέχουν στο καταστατικό της.

Στο πλαίσιο του υποέργου προβλέπεται η υλοποίηση ενεργειών για την ενημέρωση, κινητοποίηση και προσέλκυση μελών της Κοιν.Σ.Επ., ειδικά των ρητινοκαλλιεργητών και δασεργατών, σχετικά με θέματα της οικονομίας του δάσους, καθώς και για την προσέλκυση και άλλων ενδιαφερόμενων για την υποστήριξη των προσπαθειών της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, με βάση την οικονομία του δάσους και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με λοιπούς φορείς και δομές του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προκαταρκτικές ενέργειες για την ίδρυση Πρότυπης Δασικής Κοιν.Σ.Επ. Βόρειας Εύβοιας / Διακριτικός τίτλος «ΑΕΙΦΟΡΙΑ».

Δράση 1: Σύνταξη καταστατικού και σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. Β. Ευβοίας (ΑΕΙΦΟΡΙΑ). ΔΩΡΕΑ
Δράση 2: Σύνταξη έκθεσης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ίδρυσης της Κοιν.Σ.Επ. Β. Ευβοίας (ΑΕΙΦΟΡΙΑ) € 15.000,00
Δράση 3: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου ίδρυσης της Κοιν.Σ.Επ. Β. Ευβοίας (ΑΕΙΦΟΡΙΑ) € 25.000,00
ΣΥΝΟΛΟ € 40.000,00